• Best dental clinic in mylapore
  • Best dental clinic in mylapore
  • Best dental clinic in mylapore
  • Best dental clinic in mylapore
  • Best dental clinic in mylapore

visit our centre - 1

Dent Eazee Dental Clinic,
#H-9D, (Near Ajantha Bus Stop),
Ponnamabalam Colony,
Ponnambalam Salai, K.K.Nagar,
Chennai - 600 078.

visit our centre - 2

Dent Eazee Dental Clinic,
#25, Besant Nagar Avenue Road,
Adyar, Chennai - 600 020.

Touch Us

Adyar : 044 - 43558526

K.K.Nagar : 044 - 42135739

Mobile : +91 - 95001 35566 / 77

E-Mail : drphanibabu@gmail.com

Follow Us

Website : www.denteazeedentalclinic.com